Thi thử lý thuyết

Mời Bạn bắt đầu thi thử Thi thử lý thuyết

1. Câu 1/ Phần của đường bộ đươc sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?Deselect Answer
2. Câu 3/ Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?Deselect Answer
3. Câu 5/ “Dải phân cách” trên đường bộ gồm những loại nào?Deselect Answer
4. Câu 4/ Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?Deselect Answer
5. Câu 2/ “Làn đường” là gì?Deselect Answer


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *